CGBA-湾区品牌评价体系

咨询电话:
020-83520357
管理方法 MANAGEMENT
标签模块(1)(1)
标志使用指南
使用管理规定
APPLICATION RULES
标志使用指南
2021-03-26
“CGBA”标志使用说明指南1.0-2021.pdf
USE OF TRADEMARKS

使用管理规定
                                           

                                                               

                                                                                   

2021-03-26
“CGBA”标志许可使用管理规定.pdf
广州市越秀区府前路2号府前大厦6楼
020-8352 6873
brand@cantonbrand.com

735676130
手机端
会员登录
登录
其他帐号登录: